Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest CHECKBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 b/2, (90-361 Łódź) zwana dalej Administratorem. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail biuro@checkbox.pl. Dane osobowe są zbierane w celach konsultingowych, marketingowych oraz szkoleniowych i będą przetwarzane przez czas trwania umowy lub przez czas prowadzenia negocjacji jednak nie dłużej niż:
(a) w przypadku danych marketingowych przez 1 rok,
(b) w przypadku danych szkoleniowych przez 3 lata od wystawienia certyfikatu oraz
(c) w przypadkach związanych wystawieniem faktury przez 5 lat
od zakończenia roku podatkowego w którym faktura została wystawiona.

 

Administrator zastrzega sobie również prawo do przetwarzania danych w związku ze swoim uzasadnionym interesem polegającym na prowadzeniu marketingu usług własnych oraz ochronie osób i mienia poprzez prowadzenie monitoringu pomieszczeń oraz sprzętu należącego do spółki, nagrania z monitoringu będą trwale usuwane maksymalnie po upływie 3 miesięcy od chwili rejestracji.

Administrator może udostępnić państwa dane osobowe wyłącznie podmiotom z którymi zawarł umowy powierzenia np.  w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz w zakresie świadczenia usług hostingowych.

Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do jej odwołania w każdym czasie. W pozostałych przypadkach, w których dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa lub w celu wykonania umowy nie przysługuje Państwu prawo do odwołania zgody. Administrator nie prowadzi działań w celu automatycznego profilowania klientów lub potencjalnych klientów.

Jednocześnie Administrator informuje o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Stawki 2.